Vad är U-värde?

VELUX Takfönster

Värmeisolering: U-värdet

En byggnadsprodukts U-värde är ett uttryck för produktens isolering. U-värdet anger den mängd energi eller värme som lämnar produkten, från den varma till den kalla sidan.  Ju lägre U-värde, desto mindre energi eller värme lämnar produkten, och desto bättre isoleringsvärde har den.

De nationella byggreglerna gäller antingen för byggnadernas samlade energiförbrukning eller U-värden för enskilda byggkomponenter. Den samlade energiförbrukningen beräknas utifrån varje enskild byggkomponents U-värde. Därför är U-värdet i produkterna en viktig faktor.

För ett hälsosamt hem krävs en bra energibalans. Därför bör du titta både på U-värdet och g-värdet. Läs mer om g-värdet här.

VELUX Cabrio

Energibalans i ditt hem

VELUX takfönster har framförallt två delar som är betydande för takfönstrets U-värde och isoleringsförmåga:

Glasrutan täcker den största arealen och har därför störst inflytande på U-värdet. Glasrutans isoleringsvärde, uttryck i Ug[W/m2K], har stor betydelse för komfort kring takfönstret. En dåligt isolerad glasruta kyler luften intill fönstret och ger sk. kallras.

Karm/båge är det andra området, med isoleringsvärde uttryckt i Uf[W/m2K]. Med konstruktionens uppbyggnad kan inte samma låga U-värde som glasrutan uppnås. Karm/båge kan därför ses som en köldbrygga i konstruktionen.

Var dock uppmärksam på att det generellt ställs krav på hela fönstrets U-värde Uw[W/m2K].

Även om karmen och övergången till takkonstruktionen utgör en liten areal, är isoleringen runt karmen extremt viktig. Otillräcklig isolering ökar risken för kondens invändigt. Det finns nationella krav gällande byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och dessa måste följas, detta görs genom att isolera karmen. Detta görs enklast med VELUX isoleringsram BDX.

U-värde och g-värde

Solvärmetillskott (g-värde) – Värmeförlust (U-värdet) =Energibalans (Eref)

Många förknippar klimatvänligt med välisolerade bostäder som primärt har till uppgift att isolera mot kyla och behålla värmen. I verkligheten är det bara en halv lösning. Även om isoleringen är en viktig förutsättning för att kunna spara energi så är det i lika hög grad en fråga om att kunna utnyttja växelverkan mellan naturlig energitillförsels och energiförbrukning.