Villkor - VELUX vårkampanj 2024

Detta dokument beskriver villkoren för Kampanjen: ”VELUX vårkampanj 2024”, vilken genomförs av Arrangören: VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, Helsingborg. Org.nr 556221-3305. Vid frågor, kontakta: info@velux.se. Detta dokument beskriver de villkor under vilka en köpare (hädanefter kallad Deltagaren) av takfönster kostnadsfritt kan göra anspråk på en gratis VELUX App Control (KIG 300) till sina produkter som en del av denna kampanj.

Information om kampanjen för en kostnadsfri VELUX App Control

Följande villkor behöver vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att delta i kampanjen:

 1. Deltagaren behöver ha registrerat sig för deltagande i kampanjen genom att fylla i det formulär som finns här: velux.se/gratis-app-control. Registrering för deltagande i kampanjen är giltig enbart om Deltagaren har fått ett bekräftelsemeddelande via e-post från en e-postadress som tillhör en VELUX-domän.
 2. Deltagande i kampanjen måste registreras från och med den 2 april 2024 och senast till och med den 31 maj 2024. De produkter som kvalificerar för deltagande i kampanjen måste faktureras av en montör eller återförsäljare mellan den 2 april 2024 och senast till och med den 31 maj 2024.
 3. Kvalificerande produkter inkluderar vilken som helst av VELUX eldrivna eller solcellsdrivna takfönster med undantag för KSX renoveringskit och KMG konverteringsset för eldriven betjäning.
 4. Deltagaren behöver ha köpt de kvalificerande produkterna i Sverige från en montör eller från en återförsäljare och leveransadressen måste vara adressen till Deltagarens privatbostad i Sverige.
 5. Ett kvalificerande köp kan inkludera fler än ett solcellsdrivet eller eldrivet takfönster från VELUX, men Deltagaren får enbart göra anspråk på en (1st) kostnadsfri App Control per kvalificerande köp; erbjudandet gäller således inte en App Control per köpt produkt. Det får finnas enbart en Deltagare per kvalificerande köp, och enbart en Deltagare per leveransadress under kampanjens giltighetstid.
 6. Deltagaren bekräftar i och med att denne registrerar sitt deltagande i kampanjen att Deltagaren har köpt ett eldrivet eller ett solcellsdrivet takfönster under ovan angivna kampanjperiod.
 7. Denna kampanj kan inte kombineras med någon annan kampanj som arrangören har på samma produkter.
 8. Registreringar från Deltagare i kampanjen diskvalificeras om:
  – de inte uppfyller de kriterier som anges i dessa villkor
  – de innehåller falska namn eller felaktiga uppgifter
  – de utgör ett försök att manipulera eller störa registreringsprocessen
  – de baseras på resultat som har genererats av ett skript, ett makro eller användningen av en automatisk enhet
  – arrangören anser att dessa villkor har brutits mot på annat sätt; eller
  – de kvalificerande produkterna har köpts till, och monterats på, en annan plats än Deltagarens privata hemadress.
 9. Kampanjen gäller enbart för individer som har köpt dessa produkter för installation i deras egna privata hem och inte för produkter som har köpts som en del av deras arbete eller företag.
 10. Anställda vid VELUX Group eller VKR Group får inte delta i kampanjen och få en kostnadsfri App Control, om det kvalificerande köpet har gjorts med hjälp av personalrabatt.
 11. I och med sitt deltagande i kampanjen, accepterar Deltagaren dessa villkor.
 12. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta kampanjen när som helst utan förvarning. Detta gäller även arrangörens rätt att göra ändringar i formuläret för registrering av deltagande i kampanjen eller att kräva fakturaverifiering e.d. av kunden.

Så här får du en gratis VELUX App Control

 1. Deltagaren registrerar sitt deltagande i kampanjen på velux.se/gratis-app-control.
 2. Deltagaren kommer sedan att få ett meddelande med bekräftelse via e-post till den e-postadress som denne har uppgivit i registreringsformuläret.
 3. Efter en verifieringskontroll, kommer beställningen att godkännas, varefter leveransprocessen kommer att inledas. Verifieringskontrollen inkluderar en jämförelse av den adress som har angivits i registreringsformuläret med offentlig information om Deltagarens folkbokföringsadress. Arrangören kan dessutom bestämma sig för att kräva en verifikation av kundens fakturor innan kunden får ta del av kampanjen och åberopa en kostnadsfri App Control.
 4. Deltagaren kommer att få sin App Control levererad till den adress som har angivits i registreringsformuläret.

För frågor som rör kampanjen välkomnar vi kunder att kontakta VELUX kundsupport via: info@velux.se

Reklam och integritetspolicy

 1. Vi kommer att behandla alla personuppgifter som vi har samlat in från dig, eller som du tillhandahåller oss, i enlighet med integritetspolicyn. Läs denna policy noggrant för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter. Dina personuppgifter och annan information som är relevant för kampanjen kan komma att delas av VELUX med andra tjänsteleverantörer som företaget arbetar med i samband med kampanjen.
 2. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att ändra dem, få dem raderade, att få dem blockerade eller att begränsa eller invända mot att VELUX behandlar dem. Du kan även begära att dina personuppgifter överförs i lämpligt format.
 3. Om du har några kommentarer eller frågor som rör VELUX integritetspolicy, hänvisar vi dig till privacy@velux.com.

Vårt ansvar gentemot dig

 1. Om arrangören inte skulle leva upp till dessa villkor, ansvarar han inte för någon indirekt förlust eller skada som inte kan förutses.
 2. Arrangören kommer inte att ta på sig något ansvar för registreringar som inte har emottagits eller som har försvunnit vid överföring, oavsett anledning. Bevis på sändning eller överföring kommer inte att godtas som bevis på registrering. Korrupta, skadade, oläsbara, ohörbara eller ofullständiga inlägg kommer inte att betraktas som giltiga.

Allmänt

 1. Diskretion: I de fall där dessa villkor hänvisar till att arrangören eller dennes utsedda domare gör en bedömning baserat på sin personliga uppfattning, ska denna bedömning vara absolut, och ingen korrespondens kommer att inledas angående några relaterade beslut.
 2. Andra kampanjer: Alla andra kampanjer som arrangören har, kommer att regleras av dessas respektive villkor.
 3. Villkor: Utöver dessa villkor kommer användningen av VELUX webbplatser att vara föremål för eventuella villkor eller integritetspolicyer som publiceras på dessa webbplatser från tid till annan. Dessutom kommer användningen av kampanjen också att vara föremål för eventuella användarvillkor som gäller för kunder som använder VELUX App Control.
 4. Överlåtelse: VELUX kan när som helst tilldela eller överföra någon eller alla sina rättigheter och skyldigheter som uppstår enligt dessa villkor. Deltagare kan dock alltid motsätta sig en sådan tilldelning eller överföring, om denna skulle bli mindre förmånlig för dem.
 5. Villkorens giltighet: Vart och ett av dessa villkor är giltigt vart för sig. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att något av dessa villkor skulle vara olagligt, kommer de övriga villkoren att fortsätta vara fullt tillämpliga.
 6. Tredjepartsrättigheter: Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och VELUX. Ingen annan person har rätt att verkställa något av dessa villkor.
 7. Val av lag och jurisdiktion: Dessa villkor ska styras av dansk lag. Domstolarna i Danmark ska ha exklusiv jurisdiktion.