Juridiskt meddelande

VELUX och VELUX logotyp är registrerade varumärken

Denna webbsida är utvecklad, innehas och underhålls av VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, ett företag med säte i Danmark med syfte att ge information om VELUX Gruppen och företagets produkter och tjänster. 

 

Material på denna webbsida

Genom att använda denna webbsida har du godkänt att VELUX A/S skickar information till din dator eller mobilenhet. Du godkänner att VELUX A/S överför sådan information i ett format och med sådana egenskaper som VELUX A/S bedömer lämpligt. Information som överförs av VELUX A/S kan innehålla filer som sparas i din dator eller mobilenhet, inklusive textfiler som cookies.

När du öppnar eller navigerar runt på denna webbsida eller använder material härifrån, inklusive nedladdning av programvara, ska du vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det material du arbetar med inte innehåller virus och inte heller på något annat sätt kan påverka eller skada din dator, inklusive att nedladdad programvara är kompatibel med din programvara.

Även om vi har lagt ned ett omfattande arbete med att säkerställa att materialet på denna webbsida är fullständigt, riktigt och uppdaterat kan vi inte lämna garantier för detta. Du bör därför inte agera eller avstå från att agera baserat på detta material, utan kontakta VELUX Svenska AB som kommer att förse dig med önskat material och hjälp.

Materialet ägs av VELUX A/S eller andra parter. Reproduktion eller användning av materialet eller delar därav är förbjudet för annan användning än personligt, icke-kommersiellt bruk. Ingen licens har givits för reproduktion eller användning av materialet för andra ändamål än normal navigering på webbsidan.

Om något av innehållet på webbsidan används för privat, icke-kommersiellt bruk ska VELUX A/S anges som källa med hänvisning till denna källa (http://veluxshop.se) samt att upphovsrätten ”© 2005 VELUX Gruppen” anges på materialet.

Texter, fotografier, film, teckningar, grafik, ljud, data etc. kan vara upphovsrättsskyddade och rätten tillhör eller är licensierad till VELUX A/S.

Varumärken, logotyper, slogan etc. är registrerade eller icke registrerade varumärken som tillhör eller är licensierade till VELUX A/S.

De produkter och produktionsmetoder som beskrivs på webbsidan kan ha immaterialrättsligt skydd, inklusive patent eller patensökningar, som antingen tillhör eller är licensierade till VELUX A/S.

VELUX A/S har inte givit någon licens till att använda sig av dessa immateriella rättigheter. VELUX A/S övervakar och följer upp eventuella kränkningar av immateriella rättigheter. Överträdelser beivras.

 

Material mottaget genom denna webbsida

VELUX A/S samlar icke-personlig information om besökare på denna webbsida med syftet att uppdatera och förbättra webbsidan för att ge dig den bästa upplevelsen och det mest relevanta materialet när du besöker webbsidan.

Den enda personliga information som registreras är den information som du lämnar frivilligt. Sådan information omfattar namn, adress, telefon- och faxnummer och din e-postadress, vilket endast används till det som anges i formulären såvida du inte uttryckligen har godkänt annan användning.

Personlig såväl som icke personlig information som registreras av VELUX A/S anses som konfidentiell och kommer inte att säljas, leasas eller på något annat sätt göras tillgänglig för andra.

Allt material som VELUX A/S mottar genom denna webbsida betraktas som offentligt material. VELUX A/S är berättigat att reproducera, använda och dela sådant material utan begränsningar. Detta gäller även idéer till produkter eller produktionsmetoder samt den know-how som ligger i sådant material.

VELUX A/S använder information som du tillhandahåller för att behandla frågor och önskemål som du har till oss. Vi kan också använda informationen för att kontakta dig samt förse dig med information, uppdateringar eller erbjudanden från VELUX Svenska AB. VELUX A/S kan dela personlig information med tredje part för administration av denna webbsida eller juridisk rådfrågning enligt lag.

Se vår integritetsskyddspolicy

 

Länkar till andra webbsidor

Om länkar på denna webbsida används för att öppna andra sidor kommer du att lämna denna webbsida. Den webbsida du öppnar är en sida som är helt oberoende av denna webbsida, och vars innehåll VELUX A/S inte har något inflytande över eller ansvar för.

Genom att ge möjlighet till länkar från denna webbsida till andra sidor påtager sig VELUX A/S inget ansvar för materialet på dessa sidor. VELUX A/S friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, direkt eller indirekt, som kan uppkomma genom att du använder dig av länkarna från denna webbsida, eller om du använder dig av material som är kopplat till sådana sidor. VELUX A/S friskriver sig också från ansvar som är relaterat till ovanstående, oavsett om vi kunde eller borde ha kunnat förutse att det skulle kunna uppkomma, genom att inte ta bort länken från denna webbsida eller annan åtgärd.

 

Länkar till denna webbsida

När det ges möjlighet att länka till denna webbsida från andra webbsidor har VELUX A/S, såvida det inte uttryckligen anges, inte godkänt varken länken eller materialet på den andra webbsidan. VELUX A/S är inte heller koncernbundet eller på annat sätt anknutet till innehavaren av en sådan webbsida.

 

Tvister

Du godkänner att svensk lag ska gälla och att svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan dig och VELUX Svenska AB.

 

Annan juridisk information på denna webbsida

För andra delar av denna webbsida som du besöker kan specifik juridisk information gälla utöver denna allmänna juridiska information. Denna allmänna juridiska information begränsas eller ändras inte av någon specifik juridisk information.

 

 

© 2001, 2009, 2014, 2018 VELUX Gruppen