Dataskyddspolicy för VELUX ACTIVE with NETATMO

Gäller från den 1 april 2019

1 Syftet med dokumentet

Insamlande, behandling och lagring av personuppgifter är väsentliga moment för att leverera nyckelfunktionerna hos VELUX ACTIVE, d.v.s. kontroll av inomhusklimat. Vi strävar efter att löpande förbättra VELUX ACTIVE- produkterna och -tjänsterna för en ändamålsenlig, säker och modern användarupplevelse (fortsättningsvis ”produkterna och tjänsterna”). 

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter skyddas och att du som kund enkelt kan förstå vilka personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar och för vilka syften vi gör detta. Vi är helt öppna och informativa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vi anstränger oss rejält för att skydda dessa uppgifter. Syftet med detta dokument är att tydligt informera dig om hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. 

2 Vårt löfte 

Baserat på våra värderingar inom företaget samt vårt engagemang för att följa den europeiska dataskyddsförordningen (2016/679/EU), “GDPR”, lämnar vi användaren följande löften: 

  • VELUX A/S kommer endast att samla in personuppgifterna som anges i tabell 3. Endast utvalda och betrodda anställda hos VELUX A/S (fortsättningsvis ”VELUX”), NETATMO och VELUX försäljningsbolag (personuppgiftsbiträdena) ges åtkomst till dina personuppgifter och kommer att behandla dessa konfidentiellt.  
  • Att vara transparenta och öppna om vår insamling, behandling och användning av personuppgifter. 

3 Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka syften? 

3.1 Kontaktuppgifter

Typ av uppgift:

Position, användarnamn och e-post tillhandahållna av användaren genom kontoregistreringen i applikationen.

Direkt/indirekt identifierbara personuppgifter:

Din e-post, position och ditt användarnamn anses vara uppgifter som direkt kan identifiera en användare. Dessa uppgifter är således direkt identifierbara personuppgifter.

Vad vi använder dem till (behandling & syfte):

Kontaktuppgifter behövs för att göra det möjligt för dig att använda produkterna och tjänsterna, skicka meddelanden rörande ditt konto samt för att tillhandahålla dig produkt- och tjänsteuppdateringar samt uppdateringar och uppgraderingar av mjukvara. 

Om du registrerar dig för att ta emot information och marknadsföringsmaterial från VELUX (separat samtycke) kommer vi att använda dina kontaktuppgifter även för detta syfte.

Vilka har åtkomst?:

Om du godkänner att ta emot information och marknadsförings-material kommer ditt godkännande till detta och ditt e-postkonto vidarebefordras till VELUX försäljningsbolag som är baserat i ditt hemland. Under perioden som du mottar information och marknadsförings-material kommer dina personuppgifter att lagras på NETATMO:s datacenter och hos VELUX.

3.2 Användardata

Typ av uppgift:

Användardata avser din aktivitet i applikationen, inställningarna i appen, och har ett unikt ID kopplat till dig som användare.

Direkt/indirekt identifierbara personuppgifter:

När vi spårar användarmönster i appen kan vi inte se vem som använder appen. Dock har vi, vid det sällsynta tillfället då appen vid återkommande tillfällen kraschar, möjligheten att hämta det unika ID, som är kopplat till dig som användare, från appens analyssystem och matcha detta mot användarens e-post i ett annat system. Användardata är därmed indirekta personuppgifter.

Vad vi använder dem till (behandling & syfte):

Användardata gör det möjligt för oss att förbättra produkternas funktionalitet samt tjänsterna och att säkerställa att produkternas funktioner hela tiden är uppdaterade med de senaste teknikerna etc.

Exempel på användardata är: hur frekvent särskilda funktioner eller knappar i appen används för att interagera med VELUX-produkterna (t.ex. ett manuellt “öppna fönster”), frekvens av manuell inblandning i algoritmerna och hur många gånger funktionerna utnyttjas. 

Vilka har åtkomst?:

VELUX & NETATMO

3.3 Data angående produktstatus, information och sensordata

Typ av uppgift:

Uppgifter angående användarens version av VELUX ACTIVE-mjukvara, IP-adress, produkt-ID, hårdvaruversion och installation.

Dessutom uppmätta sensorvärden, antalet rum respektive hus och manöverdonets rörelser.

Direkt/indirekt identifierbara personuppgifter:

Unika identifierare som t.ex. dina enheters IP- och MAC-adresser anses som direkt identifierbara personuppgifter. Hårdvaruversion, mjukvaruversion och sensorvärden anses som indirekt identifierbara, då de, om de är isolerade, inte kan leda till att någon identifierar en person.

Vad vi använder dem till (behandling & syfte):

Produktinformationen och sensordatan gör det möjligt för algoritmerna att tillhandahålla dig VELUX ACTIVE:s kärntjänster att ventilera och automatiskt reglera ditt inomhusklimat. Vidare möjliggör de för oss att förbättra vår mjukvara och hårdvara, samt att förstå och möta dina preferenser för en bättre serviceupplevelse.

Vilka har åtkomst?:

VELUX och utvalda individer inom VELUX försäljningdbolag, som listas nedan, kommer att ges åtkomst till dessa uppgifter för supportändamål. Uppgifterna samlas in och lagras av NETATMO och VELUX.

3.4 Servicehistorik

Typ av uppgift:

Servicehistorik utgörs av en sammanställning av servicesamtal eller -förfrågningar, besök eller annan onlinesupport. Vidare inkluderar den, när de ges av användaren via meddelande, namn, telefonnummer, e-postadress och hemadress.

Direkt/indirekt identifierbara personuppgifter:

Den sammanställda servicehistoriken innehåller både direkt och indirekt identifierbara personuppgifter. När du efterfrågar support online ombeds du att fylla i personlig information, för att vi ska kunna kontakta dig.  När du fyller i denna information och skickar den till oss godkänner du att vi kontaktar dig angående din förfrågan och att vi sparar din information för detta syfte.

Vad vi använder dem till (behandling & syfte):

Servicehistorik gör det möjligt för oss att tillhandahålla dig service av produkten. Vidare gör den det möjligt för oss att hjälpa dig i frågor rörande garantier och felsökning. I den osannolika situationen att ett mer generellt problem uppstår på flera produkter kan vi snabbt rätta och åtgärda problemet.

Vilka har åtkomst?:

VELUX och utvalda individer inom VELUX försäljningsbolag, som listas nedan, kommer att ges åtkomst till dessa uppgifter för supportändamål. Uppgifterna samlas in och lagras av VELUX.

4 Radering av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under hela perioden du använder dina produkter och tjänster samt fram till dess att du kopplar bort produkterna från servern plus ett år. Därefter raderar vi dina personuppgifter eller anonymiserar/lägger samman dem så att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera dig. 

Om du har registrerat dig för VELUX information och marknadsföringsmaterial kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter till dess att du meddelar att du inte längre vill motta VELUX information och marknadsföringsmaterial. 

5 Begränsningar

Denna dataskyddspolicy gäller de personuppgifter som samlas in av VELUX genom dess egna produkter och tjänster. Om användaren använder andra tredjeparts smarta hem system (t.ex. Apple Homekit eller Google Home) i anslutning till användningen av VELUX produkter och tjänster kan eventuellt dessa andra system samla in, behandla och dela personuppgifter. Denna behandling/delning förpliktigar inte VELUX som inte heller kan hållas ansvariga för den. Var därför noga med att läsa även dessa tredjeparts smarta hem systems dataskyddspolicyer eftersom dessa tredjeparts smarta hem systems leverantörer (t.ex. Apple Homekit eller Google) ges behörighet att kontrollera dina enheter genom att länka ditt konto. 

6 Rätten att bli bortglömd och åtkomst till personuppgifter 

Användaren av produkterna och tjänsterna har rätt att bli bortglömd, vilket innebär att användaren kan begära att hans eller hennes konto stängs och att alla direkt identifierbara personuppgifter raderas. När de direkta personuppgifterna har raderats kommer du inte längre att vara identifierbar utifrån de indirekta personuppgifterna. 

Användaren kan när som helst kontakta VELUX för att få en översikt av personuppgifterna som VELUX har lagrade och behandlar om användaren och begära ett registerutdrag av personuppgifterna som behandlas av VELUX. 
Vidare kan du begära att dina personuppgifter rättas vid t.ex. ett namnbyte. Kontakta oss via mobilapplikationen eller på active-support@velux.com för ovannämnda begäranden. 

Om du har gett ditt samtycke till att motta VELUX information och marknadsföringsmaterial, och du inte längre vill få detta, kan du alltid återkalla ditt samtycke längst ned i ett e-postmeddelande som innehåller information och marknadsföring eller genom att kontakta oss via e-postadressen ovan eller att använda dig av länken i e-postmeddelandet med marknadsföring.

Om du vill skicka in ett klagomål om hur VELUX behandlar dina personuppgifter kan du skicka detta klagomål till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

7 Användarna, hemmen och gästerna

En användare av produkterna och tjänsterna kan ha flera hem. I sådana fall gäller samma dataskyddspolicy för samtliga av användarens hem och för hela uppsättningen. 

Användaren av ett hem kan även bjuda in upp till 20 gäster att manövrera produkterna och tjänsterna. I sistnämnda fall gäller samma dataskyddspolicy och används samma datainställningar och operativa inställningar för gästkontona som för huvudkontot. 

8 Tillämplig lagstiftning

GDPR gäller för personuppgifter som kan användas för att, direkt eller indirekt, identifiera en person. 
VELUX och VELUX försäljningsbolag följer GDPR, som gäller från den 25 maj 2018, och all relevant nationell lagstiftning som gäller från tid till annan. 

9 Server

Personuppgifter kommer att lagras på en server som är placerad inom Europeiska unionen. VELUX instruerar personuppgiftsbiträdet som är ansvarigt för servern att ha tekniska åtgärder och säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter. 

10 Uppdateringar

Det ligger på användarens (av produkten) ansvar att hålla sig uppdaterad angående denna dataskyddspolicy. Vi rekommenderar att du läser igenom dataskyddspolicyn med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.  

11 Aktörerna

Rollerna för dem som är inblandande i tillhandahållandet av produkterna och tjänsterna är:

Personuppgiftsansvarig: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Denmark - CVR 46 91 14 15, är ansvarigt för att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträde 1: VELUX försäljningsbolag som ägs till 100 % av VELUX. VELUX försäljningsbolag i respektive land är ansvarigt för försäljningarna och servicen av VELUX ACTIVE-produkter till slutanvändare i landet där bolaget är baserat. Vänligen se listan av VELUX försäljningsbolag i slutet av denna dataskyddspolicy. 

Personuppgiftsbiträde 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, org.nr. 532501848, är ansvarigt för att utveckla VELUX ACTIVE-produkterna och för att överföra personuppgifter till VELUX. VELUX instruerar NETATMO SAS att ha tekniska åtgärder och säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter.

Se bilaga 1 för bolag inom VELUX-koncernen. 

12 Legala krav för att sprida personuppgifter

Vi kommer inte att sprida dina personuppgifter till något utomstående bolag, bortsett från dem som anges i avsnitt 11. Vi kommer inte under några omständigheter att sälja dina personuppgifter. 

Då och då använder vi utomstående IT-konsulter för att serva och underhålla produkterna och IT-systemen, men sådana utomstående IT-konsulter kommer att vara bundna av sekretessförpliktelser och -instruktioner gentemot VELUX. 

I särskilda fall kan vi bli skyldiga enligt lag eller inom ramen för rättsliga förfaranden att dela med oss av vissa uppgifter till ett offentligt organ som efterfrågar åtkomst till personuppgifterna. Detta blir aktuellt endast under strikta lagkrav, så som på begäran av ett domstolsbeslut, och kommer att behandlas med omsorg.  Om vi tvingas dela med oss av dina personuppgifter till ovannämnda legala enheter kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig via e-post eller annat kommunikationsmedel innan vi lämnar ut dina personuppgifter, såvida vi inte ett domstolsbeslut förbjuder oss att göra så, eller begäran eller det rättsliga förfarandet har direkta kopplingar till en myndighets utredning.  I det sistnämnda fallet kommer vi att försöka säkerställa att dina utlämnade personuppgifter behandlas som konfidentiella. 

13 Kontakt

Tveka inte att kontakta oss för fler detaljer: active-support@velux.com

14 Bilaga 1 - VELUX försäljningsbolag

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus  - Reg.no. 800013811
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, Australia - ACN 001 841 541
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN – Business No.)
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad. Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark  - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF – Codice Fiscale)
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)