Säkerhetsdatablad -
VELUX reparations-kit

Ladda ned säkerhetsdatablad

VELUX A/S är fullt medveten om skyldigheterna enligt REACH-förordningen (1907/2006) och om att leverera säkerhetsdatablad om kemikalier och blandningar. Vänligen hitta tillgängliga säkerhetsdatablad på följande VELUX-produkter:

 • Ladda ned ZZZ 129

  Signalord
  Varning

  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

  Skyddsangivelser
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. 

  Faropiktogram


 • Ladda ned ZZZ 130

  Skyddsangivelser

  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

   
 • Ladda ned ZZZ 131 Teknocare

  Skyddsangivelser

  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

 • Ladda ned ZZZ 131 Teknoclean

  Signalord
  Varning

  Faroangivelser
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

  Skyddsangivelser
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd ögon- eller ansiktsskydd. P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minutter. P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkerhjälp. 

  Faropiktogram

   

   

 • Ladda ned ZZZ 133

  Skyddsangivelser

  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

 • Ladda ned ZZZ 176

  Skyddsangivelser

  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

 • Ladda ned ZOZ 010

  Signalord
  Varning

  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

  Skyddsangivelser
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. 

  Faropiktogram